Rosie Ashton
Rosie Ashton Senior Architect UK Residential Capital Markets – Architect